Prima   -  Noutăți - Concurs de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru anii 2017-2020

Concurs de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru anii 2017-2020

   
25.03.2016   6500 Accesări  

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a lansat un nou concurs de selectare a proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul National de Dezvoltare Regionala (FNDR), în perioada anilor 2017-2020.

Din data de 15 martie și pînă pe 3 mai, ora 16.00, autoritățile publice locale de nivelul I și II pot depune notele conceptuale de proiect la Agențiile de Dezvoltare Regională. Ulterior, vor fi mai multe etape: de completare a notelor conceptuale, de selectare și de aprobare spre finanțare. Întregul proces va dura 5 luni. Proiectele trebuie să fie în domeniile: infrastructura drumurilor, aprovizionarea cu apă și sanitație, îmbunătățirea factorilor de mediu, dezvoltarea infrastructurii de afaceri, sporirea atractivității turistice și eficiența energetică a clădirilor publice.

Precizăm că pentru localitățile din Regiunea Centru (Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Dubăsari, Hinceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni) notele conceptuale de proiect vor fi depuse la ADR Centru care are sediul în orașul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33.

Pentru detalii cu privire la procedura de depunere puteți apela specialistul în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul ADR Centru, Natalia Veveriță, la nr. de tel. (268) 2 66 71 sau expediind un mesaj la căsuța poștală natalia.veverita@adrcentru.md

 

Întrebări frecvente adresate în timpul Sesiunii de informare despre Concursul de propuneri de proiecte la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 2017-2020


1.     Cine are dreptul să depună un proiect?

Conform Instrucțiunii pentru utilizatori, aprobată de MDRC, prin decizia CNCDR nr. 4/16 din 10.03.2016, sunt eligibili de aplica cu idei de propuneri de proiect la Fondul național pentru dezvoltare regională administrațiile publice locale de nivelul I și II.

2.     Ce garanții avem că propunerile de proiect vor fi evaluate echidistant?

Propunerile de proiecte (notele conceptuale) vor fi evaluate de către comisia administrativă în baza Regulamentului aprobat de MDRC și în baza grilei de evaluare conform criteriilor de eligibilitate a Concursului. Comisia de evaluare este formată din reprezentanți ai CRD Centru, ai ADR Centru și experți independenți conform domeniilor de intervenție. 

3.     Care e soarta proiectelor care au fost începute din apelurile precedente?

În DUP 2013-2016 au fost aprobate 28 proiecte  de dezvoltare regională, din care 11 proiecte au fost finalizate, iar 7 proiecte sunt în proces de implementare care vor fi finalizate în anul 2016.  

4.     Ce se va întîmpla cu proiectele care sînt în așteptare în DUP?

Menționăm că, Documentul Unic de Program (DUP) se aprobă pentru o perioadă de 4 ani. Din DUP 2013-2016, aprobat prin HG 933 din 18.12.2012 nu au reușit să fie finanțate 10 proiecte. Conform noilor cerințe stabilite de  CNCDR aceste proiecte vor fi îmbuunătățite de către aplicanți și depuse la Concursul de propuneri de proiecte pentru anii 2017-2020.  

5.     Contribuția este obligatorie?

Contribuția nu este o condiție obligatorie pentru aplicare la FNDR, totuși potențialii aplicanți sunt încurajați să cofinanțeze proiectul din surse proprii, sau ale partenerilor săi, fie din alte surse decît Fondul Național pentru Drezvoltare Regională.  

6.     Este elaborat un exemplu de îndeplinire a formularului de aplicare?  

Nu. Dar este bine descifrat (foarte amănunţit) formularele expuse ce fapt şi serveşte practic un exemplu clar, dar specialiştii din cadrul ADR Centru sunt disponibili de a acorda consultanță cu privire la completarea notelor conceptuale şi a cererelor de finanţare.

7.     Ar putea mai multe localități din diferite raioane, cu proiectele deja elaborate pentru apeduct, înainteze proiecte? 

Unul din cele 7 principii de bază pentru susținerea dezvoltării regionale, elucidate prin Legea nr. 438 din 28.12.2006 este formarea de parteneriate bazate pe planificare, dezvoltare și implementarea măsurilor menite să susțină dezvoltarea regională bazată pe parteneriate dintre autoritățile publice centrale și locale, precum asicierea cu sector public și cel privat, precum și ONG.

Dezvoltarea regională durabilă bazată pe parteneriate este un imperativ al Guvernului RM , angajament asumat pentru distribuirea echitabilă a șanselor de dezvoltare pe întreg teritoriul țării. Succesul implementării bazată pe parteneriate va duce la accelerarea dezvoltării țării în ansamblu, scopul fiind îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, indiferent unde locuiesc aceștea pe teritoriul RM.

8.     Documentația de proiect poate fi considerată ca și contribuție?

În bugetul proiectului se poate de reflectat cheltuielile pentru elaborarea proiectului de execuție ca și contribuție.

9.     Pentru proiectele de eficiență energetică a clădirilor publice care va fi pachetul de documente necesar, ca și la Fondul de Eficiență Energetică?

Condițiile de aplicare la Fondul Național de Dezvoltare Regională pentru toate domeniile de intervenție sunt reflectate în Instrucțiunea pentru Utilizatori, aprobată prin decizia CNCDR nr.4/16 din 10 martie 2016.

10.   Expertizarea și verificarea proiectelor de execuție e obligatoriu să fie făcută de Serviciul de stat de verificare, sau și la alte instituții acreditate?

Conform Regulamentului cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor, aprobat prin HG nr.361 din 25.06.1996, cu privire la asigurarea calității construcțiilor, se menționează că „verificarea și expertizarea documentației de proiect pentru obiectivele de construcție, finanțate de la bugetul de stat și de la bugetele autorităților publice locale, se efectuează preponderent de Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

11.   Eligibilitatea aplicanților. Cum pot aplica directorii de școli, gradinițe? 

Eligibili la FNDR sunt administrațiile publice de nivelul I și II. Ideile de proiecte parvenite din partea managerilor de instituții publice pot fi depuse de către fondatorii instituțiilor acestora (consiliile raionale sau primăriile).

12.  Dacă a fost aplicat un proiect la alt finanțator, este posibil de aplicat acum din FNDR pentru a obține o contribuție la proiect?

Conform Strategiei de dezvoltare regională 2016-2020, aprobată prin decizia Consiliului Regional de Dezvoltare nr. 01/02 din 11.02.2016, sunt binevenite sinergia de fonduri. Pentru finanțarea priorităților prevăzute de SDR pot fi orientate și alte surse publice disponibile. Autoritățile regionale și locale vor întreprinde eforturi pentru mobilizarea altor surse, inclusiv private, pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare regională.

13.   De ce ONG-urile nu pot fi în calitate de aplicanți? 

Conform Instrucțiunii pentru Utilizatori doar administrațiile de nivelul I și II pot participa la Concurs în calitate de aplicant.

14.   E posibil de încadrat în proiect și drumurile interne din localitățile care sunt aferente drumului național?

E posibil, dar să corespundă cu Programului Regional Sectorial în domeniul DRL (lungimea de peste 10 km, număr de conexiuni la diverse localități, scoală-internat, spital, întreprindere, obiective turistice, acces la frontiera națională, ZEL, parcuri industriale, incubatoare de afaceri, etc) . 

15.   Cîte note conceptuale poate depune un aplicant?

Numărul notelor conceptuale pentru un aplicant nu este limitat.

16.  Există o listă de instituții pe care DVS îi recunoașteți și îi recomandați pentru a ne ajuta la scrierea proiectelor?

Determinarea companiilor de consultanță ține de competența fiecărui beneficiar în parte.

17.    Poate fi negociată data limită? Cu cine putem negocia pentru a prelungi termenul limită de depunere a proiectelor?

Nu este posibil. Termenii de depunere și condițiile de aplicare sunt stabilite de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției aprobat prin decizia Consiliului Regional de Dezvoltare nr. 01/02 din 11.02.2016 .

18.    Proiectele care au fost elaborate anterior necesită o expertizare nouă?

Documentația tehnică nu va depăși 24 luni de la data eliberării/actualizării, iar devizul de cheltuieli urmează a fi actualizat în ultimele 12 luni de la data  depunerii cererii de finanțare.

19.      Se va face vreo diferență între localitățile rurale și cele urbane?

Politica de dezvoltare regională este orientată spre diminuarea dezechilibrelor teritoriale în ceea ce privește dezvoltarea social-economică disparităților dintre localități urbane și rurale.

20.     Proiecte pentru gazificare pot fi aplicate?

Asemenea proiecte nu sunt eligibile, în Instrucțiunea pentru Utilizatori, sunt stipulate clar domeniile de intervenție.

21.    În calitate de parteneri pot fi atrase APL din alte regiuni?

Asemenea parteneriate sunt binevenite.

22.     Referitor la apeducte, impactul regional al acestora este clar vizibil în orașe, dar există oare acest impact și în sate? 

Impactul regional al proiectelor de infrastructură depinde de calitatea elaborării proiectului și de asigurarea durabilității lui.

23.   Dacă proiectul tehnic este în limba rusă este asta o problemă?

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în limba de stat, totuși, dacă deja a fost  elaborat în limba rusă, nu constituie o problemă.

24.    Ce se subînțelege prin sintagma "proiect cu impact regional"?

Proiectele implementate pot fi de ordin local sau regional (implementat în mai multe localități), obligatoriu este ca impactul (efectele pozitive) să fie de nivel regional. Beneficiarii proiectelor implementate trebuie să fie persoane care locuiesc în mai multe localități (raioane), deasemenea important este și faptul ca numărul acestora să fie cît mai impunător.

25.  La finisarea unui proiect cui va aparține obiectul?

Bunurile formate în urma implementării proiectelor de dezvoltare regională, sunt transmise în gestiunea beneficiarilor finali (aplicant și parteneri), în baza Regulamentului aprobat prin HG nr. 901 din 31.12.2015, cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next