print
CONCURS – Selectarea reprezentanților societății civile și ai sectorului privat în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru
04.11.2019
397 Accesări

În vederea implementării Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în RM și HG nr. 127 din 8.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28.12.2006, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) anunţă iniţierea procesului de selectare prin concurs a reprezentanţilor societății civile și ai sectorului privat, care, împreună cu autorităţile administraţiei publice, vor activa în calitate de membri ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru (CRD Centru).

 

 

Reprezentanții societății civile

Condiții pentru înscriere la concurs

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Este aptă din punct de vedere al sănătății;
 • Minim 3 ani de experienţă în implementarea proiectelor în domeniul dezvoltării socio-economice în localitatea de reședință, finanţate de donatori internaţionali;
 • Minim 3 ani de experienţă în promovarea parteneriatelor locale şi regionale;
 • Experienţă şi calificări relevante pentru dezvoltarea regională ale persoanei propuse spre a deveni membru CRD Centru;
 • Scrisoare de motivație a candidatului la funcția de membru al CRD Centru;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;
 • Studii superioare de licență/masterat sau echivalent, preferabil în domeniile economie, drept, administrație publică.

***

Reprezentanții sectorului privat

Condiții pentru înscriere la concurs

Dreptul de participare la concurs îl are persoana care întrunește următoarele condiții:

 • Deține cetățenia Republicii Moldova;
 • Posedă limba de stat;
 • Are capacitate deplină de exercițiu;
 • Este aptă din punct de vedere al sănătății;
 • Minim 3 ani de activitate.

***

De asemenea, vor fi luate în calcul următoarele aspecte:

 • Experiența anterioară a organizației de participare în proiecte de angajament public;
 • Disponibilitatea candidatului de a se implica în activitățile specifice ale CRD Centru;
 • Disponibilitatea de a participa la ședințele CRD Centru.

***

Dosarul de participare la concurs se depune de către candidat la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Centru (str. Alexandru cel Bun 33, or. Ialoveni, sediul Consiliului Raional Ialoveni) sau se expediază la e-mailul sprce.adrcentru@gmail.com și trebuie să includă următoarele acte:

 1. Cerere pentru participare la concurs;
 2. Copia buletinului de identitate;
 3. Copia documentelor care certifică studiile;
 4. Cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere;
 5. Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 6. CV-ul persoanei care va reprezenta organizația în CRD Centru;
 7. CV-ul organizației;
 8. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii/ONG-ului;
 9. Portofoliul activităților ONG-ului; 
 10. Anexa nr. 2 a Bilanțului Contabil - „Raportul de profit și pierdere" (pentru reprezentanții sectorului privat);
 11. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv recomandări, copii ale actelor ce atestă performanțele profesionale.

Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a se verifica veridicitatea lor.

Actele pentru concurs se recepționează în termen de 15 zile lucrătoare din data publicării anunțului. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează.

Data-limită pentru recepţionarea dosarelor: 25.11.2019, ora 23.59.

În baza dosarelor prezentate, Comisia de evaluare va selecta din fiecare raion cîte un reprezentant al sectorului privat şi al societăţii civile cu statut de membru al CRD Centru.

Persoane de contact:

 • Ala Bragoi, șef Secția politici regionale și cooperare externă, tel.: 0-268-26560;
 • Dinu-Cristian Ciubotaru, specialist SPRCE, tel.: 078-883-936
Copyright © 2020 Agenția de Dezvoltare Regională Centru