Prima   -  Achiziții publice   -  Planificare - Anunț de intenții pentru achiziția autovehicolului

Anunț de intenții pentru achiziția autovehicolului

   
06.02.2020   64 Accesări  

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 06.02.2020

I.                Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

IDNO

1009601000289

Adresa

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 

Numărul de telefon/fax

268 27235, 268 22692

Adresa de e-mail ale autorității contractante

oficiu.adrc@gmail.com

Adresa de internet ale autorității contractante

www.adrcentru.md

Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail

Sergiu Golovco, 268 27235, sergiu.golovco@adrcentru.md

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire

(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)

www.adrcentru.md

Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)

Instituție publică necomercială cu autonomie financiară, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului / implementarea proiectelor de dezvoltare regionale

II.              Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor

Cantitate/ Unitate de măsură

Descrierea achiziției

Valoarea estimată,
fără TVA(pentru fiecare lot în parte)

1

34110000-1

Autoturism

1

Licitație publică

795622,00 lei

III.            Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată

Nu □

Da □

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative

Nu □

Da □

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

Cel mai mic preț cu respectarea tuturor condițiilor de calificare

 

IV.            Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție

18.02.2020

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate

Acord-cadru □

Sistem dinamic de achiziție □

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului

(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)

Nu □

Da □

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor


mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

tel/fax: (022) 820 652, 820-651

e-mail: contestatii@ansc.md

pagina web: www.ansc.md

Alte informații relevante


Finanțator: GIZ, conform Acordului de finanțare nr.81246247 din 23.09.2019

 

Arrow Prev

              

          

Arrow Next