Prima   -  Informații utile   -  Anunțuri - ANUNŢ Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru

ANUNŢ Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru

   
22.05.2024     MIDR

1_Anunt_concurs.pdf

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru este una dintre cele cinci agenţii de dezvoltare regională din Republica Moldova. Este o instituţie publică responsabilă de promovarea dezvoltării socio-economice în Regiunea de Dezvoltare Centru a ţării, care operează sub coordonarea Ministerului Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

Rolul principal al Agenţiei de Dezvoltare Regionale Centru este de a elabora şi implementa strategii şi programe pentru stimularea creşterii economice durabile în regiunea sa. Acest lucru include atragerea de resurse financiare şi implementarea proiectelor investiţionale menite să sprijine diferite sectoare şi domenii de activitate în regiune.

De asemenea, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru oferă asistenţă şi consultanţă autorităţilor publice locale pentru dezvoltarea echilibrată şi durabilă a localităţilor din centrul Republicii Moldova. Prin identificarea oportunităţilor şi realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regională, agenţia îşi propune să contribuie la creşterea competitivităţii şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din regiune.

În cadrul activităţilor sale, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru se concentrează pe domenii precum infrastructura, turismul, dezvoltarea urbană, eficienţa energetică şi alte aspecte cheie care pot sprijini creşterea economică şi socială în Regiunea de Dezvoltare Centru.

Prin cooperarea cu partenerii regionali, naţionali şi internaţionali, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru îşi propune să promoveze parteneriatele şi spiritul antreprenorial în regiune şi să contribuie la crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea durabilă şi prosperitatea comunităţilor din centrul Republicii Moldova.


Directorul Agenţiei are următoarele atribuţii:

a) asigură colaborarea Agenţiei cu Consiliul Regional pentru Dezvoltare Centru şi prezintă acestuia rapoartele necesare;

b) asigură executarea deciziilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru;

b1) asigură coordonarea proiectelor de asistenţă externă şi a celor finanţate din contul mijloacelor financiare naţionale;

c) consolidează capacităţile funcţionale ale Agenţiei, ale partenerilor şi ale altor agenţi economici din regiune;

d) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, organizaţiile sectorului privat, cu alte terţe persoane fizice sau juridice;

e) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi/sau mandate de reprezentare a Agenţiei;

f) numeşte în funcţie, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei;

g) asigură respectarea legii şi ordinii de drept în activitatea Agenţiei;

h) exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.

Cerinţe faţă de candidaţi:

1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2. Are capacitate deplină de exerciţiu;

3. Are studii superioare în cel puţin unul din următoarele domenii: economic, ingineresc, management, administraţie publică;

4. Cunoaşte limba de stat;

5. Nu are antecedente penale nestinse;

6. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

7. Este apt de muncă.

Experienţa managerială în domeniul de activitate specific sau în domeniile menţionate la pct. 3 şi cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj.

Dosarul pentru concurs va conţine:

1. Cererea de participare la concurs, conform anexei nr. 1 la Regulament;

2. Scrisoarea de motivaţie;

3. Curriculum vitae (CV) perfectat după modelul Europass;

4. Copia actului de identitate;

5. Copiile diplomelor de studii;

6. Copia carnetului de muncă sau, după caz, actelor care atestă vechimea în muncă şi ocuparea funcţiilor respective;

7. Certificat de cazier judiciar;

8. Proiectul managerial pentru 4 ani;

9. Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul urmează a fi depus la Serviciul resurse umane, Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, la adresa: mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Casa Guvernului, Chişinău, MD-2012, la adresa de e-mail: lucia.goncear@midr.gov.md

Persoana de contact: Lucia Goncear, tel. 022 250 680,

e-mail: lucia.goncear@midr.gov.md, pagina-web: www.midr.gov.md.

Termenul limită de depunere a dosarului - 05 iunie 2024, ora 16.00.

Cererile de participare la concurs depuse după data-limită se resping de către Comisia de concurs.


BIBLIOGRAFIA

1. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;

2. Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

3. Legea nr.27/2022 privind Fondul naţional pentru dezvoltare regional şi locală;

4. Legea nr.721/1996 privind calitatea în construcţii;

5. Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

6. Hotărârea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;

7. Hotărârea Guvernului nr. 172/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi Locale;

8. Hotărârea Guvernului nr.40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028;

9. Hotărârea Guvernului nr. 152/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi locală;

10. Hotărârea Guvernului nr.23/2022 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024;

11. Hotărârea Guvernului nr.1235 din 10.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi din alte surse;

12. Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achiziţiilor publice.