Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de specialist în planificare și cooperare regională

ADR Centru anunță concurs pentru funcția vacantă de specialist în planificare și cooperare regională

   
29.03.2023   769 Accesări  

Subdiviziunea: Secția planificare și cooperare regională

Funcția: specialist în planificare și cooperare regională - 1 unitate

Responsabilități: 

-  Analizează situaţia social-economică, necesităţile şi oportunităţile de dezvoltare a  regiunii;

-  Desfășoară activități de cercetare, analiză și prognoză; 

-  Elaborează documentele de planificare și programare regională;

-  Coordonează dezvoltarea domeniului de intervenție dezvoltarea urbană, la nivel regional și local;

-  Contribuie la formarea parteneriatelor şi schemelor participative ale grupurilor regionale pentru planificarea strategică din cadrul procesului de formare a politicilor  regionale;

-  Elaborează și actualizează programul operațional regional;

-  Elaborează planul anual de activitate al agenției;

-  Contribuie la consolidarea capacităţilor grupurilor regionale pentru planificare şi luare a deciziilor;

-  Organizează evenimente de consolidare a capacităților în RDC;

-  Participă la consolidarea capacităților APL și altor actori de nivel local și regional;

-  Participă în grupurile de lucru conduse de ADR sau alte instituţii conexe în domeniul DR;

Participă la elaborarea propunerilor de proiecte.

Condițiile de participare la concurs:

-  Deține cetățenia Republicii Moldova;

-  Posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite pe teritoriul R. Moldova, în limitele stabilite de lege;

-  Are capacitate deplină de exercițiu;

-  Nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

-  Are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

-  Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare în domeniul administrației publice, managementului, științelor economice, dezvoltării regionale, planificării strategice etc.

Cunoştinţe:

-  Cunoașterea legislației și actelor normative în domeniu;

-  Cunoașterea documentelor de politici naționale și regionale în domeniu;

-  Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională;

-  Abilităţi de utilizare a computerului: MS Windows, MS Office, Web browsing.

Lista de bibliografie pentru interviul de angajare:

Legea Nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

Hotărârea Guvernului Nr. 172/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale

Legea Nr. 27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locală

Hotărârea Guvernului Nr. 152/2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală

Hotărârea Guvernului Nr. 916/2020 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027

Hotărârea Guvernului Nr. 40/2022 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru anii 2022-2028

Programul Operațional Regional Centru 2022 - 2024, poate fi accesat aici: http://www.adrcentru.md/pageview.php?l=ro&idc=540&id=4045&t=/Regiunea-de-Dezvoltare-Centru/Planificare-i-programare-regionala/Strategii-i-programe-regionale/Programul-Operational-Regional-Centru-2022-2024/

Hotărârea Guvernului Nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice. 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs care va conține:

-  CV- ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);

-  Copia buletinului de identitate;

-  Documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

-  Documentele care atestă prestarea voluntariatului, în cazul în care candidatul consideră necesar.

 Data limită de depunere a dosarului de concurs este 20.04.2023.

Tel./fax: (0268)  2 26 92

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md

Adresa poștală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, et. IV

Persoană de contact: Tatiana Caracuian, tel. (0268) 2 26 92