Prima   -  Noutăți - Portofoliul Regional de concepte de proiecte prioritare în domeniile turism și infrastructura de sprijin a afacerilor

Portofoliul Regional de concepte de proiecte prioritare în domeniile turism și infrastructura de sprijin a afacerilor

   
25.01.2023   150 Accesări  

Pe parcursul anului 2022, specialiștii Secției Planificare și programare regională din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Centru, au coordonat activitatea de elaborare a unui Portofoliu Regional de concepte de proiecte prioritare în domeniile turism și infrastructura de sprijin a afacerilor.

Astfel, în urma contractării unui expert național, și cu suportul reprezentanților din regiune, s-a reușit coagularea informațiilor într-un document care a fost aprobat de membrii CRD Centru, la sfârșitul anului 2022, și va sta la baza dezvoltării inițiativelor de proiecte regionale din domeniul turism și infrastructura de sprijin a afacerilor.

Concluzii cu privire la Analiza succintă a Profilului Economic al RDC

În perioada 2015-2019 relansarea economică a RD Centru a continuat să înregistreze rezultate în creștere. Principalii factori care au o influență mai puțin pozitivă asupra creșterii sînt evoluțiile negative din sectorul agricol și situația politică instabilă.

Numărul total al întreprinderilor în RDC prezintă o tendință pozitivă. Numărul întreprinderilor active după dimensiuni evidențiază ponderea importantă a microîntreprinderilor (84,8%), această situație fiind condiționată de o serie de factori obiectivi precum condițiile mai lejere de înregistrare și funcționare, inclusiv financiar-fiscale. Comparativ cu celelalte regiuni, în RDC se atestă tendințe mai pronunțate de a deschide afaceri noi, apropierea de capitală infuențînd pozitiv perspectivele dezvoltării mediului de afaceri. O parte considerabilă din întreprinderile din RDC înregistrate în Registrul de Stat nu activează sau desfășoară o activitate nesemnifcativă. Conform datelor BNScu privire la rapoartele financiare (contabile), ponderea întreprinderilor active din regiune constituie 28,5% din totalul întreprinderilor înregistrate în RDC. Densitatea întreprinderilor este de cca 6 IMMuri/1000 locuitori. În anul 2018, cele mai mari investiții financiare totale au fost realizate de către întreprinderile sectorului IMM din raioanele: Orhei (447,41 mln lei), Anenii Noi (425,29 mln lei), Ialoveni (303,75 mln lei) și Hîncești (222,18 mln lei); cu cele mai puține - Telenești (16,27 mln lei) și Dubăsari (24,31 mln lei).

În RD Centru, investiţiile în active imobilizate au scăzut cu aproape 3% în anul 2020 comparativ cu 2017, iar valoarea producției livrate de RDC are o creștere semnificativă în ultimii ani, inclusiv datorată extinderii activității ZEL-urilor, în special a proiectelor investiționale în domeniul industriei automotive, lărgirea și diversificarea piețelor de desfacere la export. Evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anii 2008-2019, precum și sporirea cererii interne și externe față de produsele industriale autohtone au constituit principalii factori care au determinat creșterea industriei în RDC. Activitatea industrială a ZEL „Ungheni-Business" generează creșterea venitului din activitatea industrială pe raionul Ungheni care este mai intensă decît creșterea venitului din vînzări a activității industriale din RD Centru. De asemenea, sînt înregistrate și creșteri esențiale ale ramurilor conexe.

În cazul raionului Ungheni este oportun să fie analizat și domeniul aprovizionării cu energie electrică, termică, gaze și apă, întrucît în ZEL „Ungheni - Business" există întreprinderi (S.A. „Covoare Ungheni", IM „Euro-Yaris", SRL „Unucarpet") a căror procese de producție și prelucrare solicită consumuri sporite de resurse energetice. Astfel, indicele de creștere a veniturilor vînzărilor din această ramură este mai înalt decît ritmul intensificării activității industriale în RD Centru, în special în perioada 2015-2019. În concluzie, deschiderea unui ZEL la nivel raional sporește ritmul mediu de dinamică a venitului din vînzarea producției industriale cu cca 50%. Impactul economic asupra regiunii în care este creată ZEL are un caracter de lungă durată și efectul se face resimțit în 3-5 ani.

Concluzii și recomandări cu privire la Analiza succintă a Profilului Turistic al RDC

a) Pentru ADR Centru: 

ADR Centru ar putea constitui principalul motor în promovarea și implementarea politicilor naționale de dezvoltare a turismului în Regiunea Centru, de încurajare a APL-urilor de nivel II și I și altor parteneri locali în planificarea și realizarea acțiunilor și planurilor de intervenții pe termen scurt și mediu. Pentru aceasta se propune următoarele:

§ Evaluarea în comun cu principalii actori de dezvoltare a gradului de implementare a Programului Regional Sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Centru elaborat în anul 2017 pentru perioada 2017- 2021;

§ Actualizarea PRS în domeniul creșterii atractivității turistice în Regiunea de Dezvoltare Centru cu includerea tendințelor și oportunităților de ultimă oră;

§ Consolidarea și valorificarea potențialului turistic existent, asigurarea creșterii ponderii turismului în PIB-ul regional și transformarea turismului în domeniu de specializare inteligentă a RD Centru. O premisă în acest sens este multitudinea de resurse disponibile comparativ cu alte regiuni ale țării și potențialul major de valorificare;

§ Cartografierea tuturor resurselor de interes pentru dezvoltarea turismului și crearea unei hărți a potențialului turistic din RD Centru;

§ Plasarea unor accente noi în procesul de implementare a POR 2022-2024 prin segregarea informațiilor privind implementarea proiectelor la Obiectivul General 2: Sporirea coeziunii teritoriale și prevenirea excluziunii în RDC, Direcția prioritară 2.1: „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare de bază la nivelul RDC" cu accent pe efectele și consecințele asupra dezvoltării turismului (câți agenți economici din domeniul turismului au fost conectați la serviciile de apă și canalizare, câți operatori turistici beneficiază în urma soluționării problemelor din domeniul managementului deșeurilor ș.a.) § Desfășurarea programelor de capacitare în domeniul industriei turismului și promovării turistice, inclusiv prin instrumente digitale;

§ Contribuții la crearea unui sistem de informare și ghidare turistică pe teritoriul regiunii sau în zonele cu cea mai mare aglomerație de obiective și oportuntăți turistice;

§ Promovarea și facilitarea cooperării intercomunitare pentru realizarea proiectelor turistice cu impact socio-economic major, cunoașterea necesităților comune dintre localități și raioane vecine, identificarea soluțiilor viabile;

§ Facilitarea cooperării și comunicării pe orizontală și promovarea creării rețelelor neformale de instituții conectate cu turismul: de exemplu, rețeaua Centrelor de Informare Turistică din RD Centru; rețeaua muzeelor, rețeaua ghizilor turistici ș.a.;

§ Promovarea în RD Centru a principiilor clusterizării în domeniul turismului și crearea de clustere turistice, ecoturistice sau agroturistice în zonele de poziționare strategică a ofertelor turistice.

b) Pentru APL-urile de nivel I și II din regiune:

§ Promovarea în rândul APL-urilor de nivel II și I de pe teritoriul regiunii a necesității de includere și prioritizare în strategiile de dezvoltare socio-economică locală a turismului ca sector economic important; § Planificarea dezvoltării turismului prin elaborarea unor planuri de acțiuni sau a strategiilor turistice sectoriale (la moment r-l Strășeni este în proces de elaborare a Strategiei de dezvoltare a turismului, iar anterior strategii de dezvoltare a turismului au fost elaborate și în raioanele Călărași, Nisporeni, Hîncești, Criuleni și Rezina);

 § Realizarea diagnosticului și inventarierii potențialului turistic existent, identificarea elementelor de autenticitate și unicitate din localități, pe care va fi construit procesul de promovare turistică;

§ Atragerea mai activă a agenților economici din domeniul economic și turistic în procese de consultare publică și planificare locală pentru o mai bună reprezentare a acestor sectoare în strategiile de dezvoltare locală;

§ Asigurarea unei corelări mai directe dintre documentele de planificare locală: strategii de dezvoltare socio-economică, strategii sectoriale în domeniul turismului, planuri de acțiuni, foi de parcurs ș.a cu Programul Regional Sectorial de sporire a atractivității turistice în RDC și alte documente de planificare regională relevante;

§ Identificarea instituției la nivel de raion/comunități cu rol de nucleu în conectarea actorilor importanți din turism și catalizator în comunicarea și interacțiunea părților interesate (muzee/Centre de informare turistică etc.); susținerea acestor instituții în procesul de transformare în instituții de informare turistică;

§ Instituționalizarea în cadrul APL a unei unități responsabile de promovare a turismului;

§ Studierea de către APL-uri a nevoilor agenților economici locali din domeniul turismului, conlucrarea și acordarea sprijinului necesar prin îmbunătățirea infrastructurii publice, asigurarea securității publice și promovarea la scară largă a ofertelor turistice locale;

§ Formarea capacităților actorilor turistici privind metodele moderne de promovare, branding local și managementul acestuia;

§ Desfășurarea sistematică a evenimentelor tradiționale de promovare locală (festivaluri, târguri, master-classuri) pentru consolidarea acestor tradiții, promovarea localității, acumularea de experiență și transformarea treptată a unor evenimente locale în evenimente raionale și regionale;

§ Schimbarea abordării cu privire la evenimentele culturale gratuite și transformarea acestora în evenimente turistice, care pot genera venituri pentru actorii implicați și localitate;

§ Identificarea domeniilor tematice/specifice de turism în cadrul APL-urilor de nivel II sau I și facilitarea dezvoltării acestora: turismul vitivinicol, religios, gastronomic, sportiv, de afaceri, nautic etc.

Documentul poate fi consultat aici, sau descărcat de la compartimentul cu fișiere de mai jos.

Arrow Prev

             

            

Arrow Next