Prima   -  Noutăți - Solidarity Fund PL in Moldova angajează Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților

Solidarity Fund PL in Moldova angajează Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților

   
11.01.2022   291 Accesări  

Termeni de Referință 

Poziția 

Furnizor de servicii privind consolidarea capacităților 

Termenul limită de aplicare: 

17 ianuarie 2022, ora 10.00 (Chișinău) 

Organizație:  

Solidarity Fund PL în Moldova  

Tipul contractului:  

Contract de prestări servicii  

Durata contractului:  

Ianuarie - Aprilie 2022 

Program:                                          

Dezvoltare Urbană 

Proces:                                                 

Consolidarea capacităților partenerilor la nivel regional și local în contextul implementării Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere pentru anii 2021 - 2027 

Aplicanți eligibili:  

Companie, în sensul persoanei juridice înregistrate în Republica Moldova și / sau alte state, cu experiență dovedită în dezvoltarea capacităților, elaborarea și implementarea programelor de instruiri pentru echipe instituționale în domeniul dezvoltării urbane (sau domenii conexe, inclusiv cu experiență în planificare strategică, planificarea teritoriului, atragerea investițiilor, implementare proiectelor și managementul contractelor). 

Grup de experți, în sensul unei echipe create în scopul realizării prezentei sarcini, fără personalitate juridică, dar cu expertiza și experiența necesară dovedită pentru a implementa procesul de dezvoltare a capacităților la nivel regional și local. Membri ai grupului pot fi atât specialiști din Republica Moldova, cât și din alte state. 


 1. Context general:  

Solidarity Fund PL în Moldova oferă suport instituțiilor și actorilor implicați în domeniul dezvoltării urbane începând cu anul 2017. Conform relațiilor de colaborare stabilite cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova (MIDR) pentru anii 2022 - 2023, Solidarity Fund PL în Moldova va acorda suportul necesar atât Ministerului cât și agențiilor de dezvoltare regională, dar și autorităților publice locale pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027 (în continuare Program Național), în special pentru consolidarea capacităților agențiilor de dezvoltare regională și orașelor poli de creștere (6).  

O activitate dedicată operaționalizării eficiente a Programului Național este orientată spre crearea și consolidarea capacităților Unităților de Implementare a Proiectelor (UIP) în cadrul celor șase orașe poli de creștere: Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat.  

Atribuțiile Unităților de Implementare a Proiectelor sunt, în principal: 

 1. implicarea și oferirea suportului necesar în elaborarea/ actualizarea documentației strategice și urbanistice;  
 1. elaborarea Programului operațional de implementare a proiectelor la nivelul municipalității; 
 1. înaintarea propunerilor de proiecte în baza documentației de planificare și urbanism;  
 1. asigurarea managementului și monitorizarea operațională a implementării proiectelor;  
 1. implementarea proiectelor de dezvoltare urbană; 
 1. elaborarea și prezentarea spre examinare autorităților locale, dar și agențiilor de dezvoltare regională rapoarte de progres privind implementarea proiectelor; 
 1. cooperarea cu partenerii de dezvoltare și contribuirea la atragerea de mijloace financiare pentru implementarea Programului național la nivel municipal. 

Suportul privind consolidarea capacităților partenerilor la nivel regional și local se încadrează în Programul de sprijin al Solidarity Fund PL în Moldova privind implementarea eficientă a Programului Național. În acest sens, Solidarity Fund PL în Moldova urmează să ofere în 2022 suport privind dezvoltarea instituțională a UIP din cele 6 orașe-poli de creștere (acțiune inițiată în 2021).  

Pentru mai multe detalii privitor la suportul acordat partenerilor naționali, regionali și locali în implementarea politicilor naționale de dezvoltare urbană accesați pagina web a Solidarity Fund PL în Moldova: https://solidarityfund.md/dezvoltare-urbana/

 1. Context specific privind consolidarea capacităților la nivel regional și local: 

În scopul planificării suportului consolidării capacităților partenerilor, Solidarity Fund PL în Moldova a realizat în 2020 un „Raport de evaluare asupra potențialului instituțional al orașelor poli de creștere pentru implementarea proiectelor și programelor de dezvoltare urbană". Rezultatele acestui Raport arată că în diferite orașe există un nivel diferit al necesităților de dezvoltare, reieșind din structura primăriilor și numărul personalului, precum și din capacitățile personale ale angajaților. În baza concluziilor raportului pentru consolidarea capacităților conform atribuțiilor și competențelor date noilor Unități de Implementare a Proiectelor, au fost identificate 5 direcții de bază pentru a fi desfășurate diferite forme de instruire. În continuare, pentru realizarea acțiunilor necesare procesului de consolidare a capacităților Unităților de Implementare a Proiectelor, activitățile prioritare vor fi focusate pentru 2 domenii de bază din cele 5 selectate: 

 1. În domeniul Planificării strategice 

Deși contextul unor acțiuni de „planificare strategică" este unul destul de vast, reieșind din specificul activităților incluse în Programul național, o atenție sporită urmează a fi acordată principiilor de dezvoltare urbană inclusiv ținând cont de specificul fiecărui oraș pol de creștere, cu impact de dezvoltare asupra localităților din raza sa de influență.  

Totodată, Raportul de evaluare relevă faptul că, circa o treime din respondenți au capacități medii sau avansate în procese de elaborare sau implementare a documentelor de politici, iar un număr și mai redus de circa 20 % au cunoștințe generale în domeniul dezvoltării regionale și în special a dezvoltării urbane, majoritatea menționând că nu dețin asemenea capacități. 

În acest sens, primul modul de dezvoltare a capacităților, reieșind și din ordinea acțiunilor planificate în realizarea activităților Programului național va fi orientat spre consolidarea capacităților în domeniul planificării strategice, aceste cunoștințe fiind ulterior aplicate în exercițiul de revizuire / elaborare a strategiilor de dezvoltare a orașelor, fiind atrasă o atenție sporită: 

 • Politicii de dezvoltare regională (interdependența conceptelor: dezvoltarea națională, dezvoltarea regională, dezvoltarea locală și dezvoltarea urbană, instrumente utilizate în dezvoltarea și planificarea urbană); 
 • Politicilor de dezvoltare urbană policentrică; 
 • Analizei și elaborării profilurilor de dezvoltare a localităților urbane; 
 • Analizei de specializare a orașului (identificarea mecanismelor de dezvoltare a orașului pol de creștere; elaborarea profilului de dezvoltare a localității urbane dezvoltarea urbană prin prisma specializării inteligente); 
 • Identificării mecanismelor de dezvoltare a orașelor; 
 • Analizei socio - economică pentru acțiunile de planificare strategică; 
 • Elaborării planurilor integrate de dezvoltare cu accent pe principii de dezvoltare urbană policentrică; 
 • Principii de elaborarea a implementare a planurilor urbanistice generale; 
 • Principii de elaborare și implementare a planurilor de amenajare a teritoriului. 
 1. În domeniul Managementului proiectului 

Una dintre competențele de bază ale UIP va consta în asigurarea implementării proiectelor investiționale în localitățile pe care le reprezintă. Astfel, conform prevederilor Programului Național: 

I etapă de implementare (2021-2024) - proiectele vor fi implementate cu suportul agențiilor de dezvoltare regională; 

II etapa (2025-2027) - toate activitățile și atribuțiile în acest sens, vor fi preluate de către Unitățile de Implementare a Proiectelor.  

Prin urmare, în acest sens Raportul indică faptul că: 

 • circa o pătrime din respondenți au menționat că dețin capacități avansate de management al echipei; 
 • circa o treime din respondenți au menționat că dețin capacități medii în scrierea proiectelor, managementul resurselor umane, managementul calității; 
 • un număr redus de respondenți dețin cunoștințe necesare privitor la managementul financiar și audit. 

Astfel, prezentul modul de instruire va fi orientat spre acumularea cunoștințelor de bază a principiilor managementului de proiect și dezvoltarea abilităților de monitorizare a progresului și a resurselor din cadrul unui proiect. 

În acest sens, pentru consolidarea capacităților echipelor antrenate în managementul proiectelor urmează a fi dezvoltat un modul care ar include, fără a se limita la: 

 • Ciclul managementului de proiect; 
 • Elaborarea proiectelor investiționale (identificarea problemelor, arborele problemei, bugetare, planificarea activităților, identificarea indicatorilor de progres); 
 • Procesele de inițiere, planificare, execuție, control și încheiere; 
 • Managementul financiar și auditul  proiectului; 
 • Managementul resurselor umane (al echipei de proiect și repartizarea atribuțiilor); 
 • Managementul riscurilor; 
 • Managementul calității; 
 • Utilizarea instrumentelor de „Fundraising" în implementarea proiectelor. 
 1. Scop și principii 

Scopul serviciilor: 

Elaborarea modulelor de instruiri descrise (planificare strategică și managementul proiectelor) și implementarea acestora în cadrul a cel puțin 2 evenimente organizate  pentru actorii de nivel regional și local, al căror rol este imperativ în identificarea viziunii de dezvoltare a orașelor poli de creștere, asigurarea rolului de pol de creștere în contextul unei dezvoltări policentrice, în cadrul căreia, cele 6 orașe (Soroca, Edineț, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat) urmează să-și identifice și să-și consolideze funcțiile sale economice în cadrul unei rețele de așezări urbane echilibrate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Principii importante: 

 • Accent pe studii de caz - elemente care ar aduce claritate și o mai mare percepere a informației prezentate; 
 • Aplicații practice - fiind mai ușor de memorizat aspectele teoretice pentru participanții la instruiri. Formatorii trebuie să fie prietenoși și să ofere o sesiune interesantă, pe principii de colegialitate; 
 • Flexibilitate - adaptarea la necesitățile partenerilor la nivel regional și local, prin dialog cu Solidarity Fund PL în Moldova și MIDR;  
 • KASE1: pornind de la cunoștințe, completat de atribute în sensul caracteristicilor UIP ca parte inerentă a procesului de dezvoltare urbană, continuând cu dezvoltarea abilităților concrete în mod practic și culminând cu obținerea experienței - procesul de aplicare a cunoștințelor și abilităților din realizarea unor lucruri (proiecte, sarcini etc.). 
 1. Sarcini și responsabilități:  
 • Examinarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 916/202 cu privire la aprobarea Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere în RM pentru anii 2021-2027; 
 • Analiza prevederilor documentului „Recomandări pentru autoritățile publice locale privind organizarea cadrului instituțional și de planificare la nivel local pentru inițierea implementării Programului național de dezvoltare a orașelor poli de creștere 2021-2027"; 
 • Elaborarea a 2 module de dezvoltare a capacităților la nivel regional și local (planificare strategică și managementul proiectelor); 
 • Consultarea modulelor de dezvoltare a capacităților cu Solidarity Fund PL în Moldova, și validarea acestuia de către MIDR; 
 • Analiza, după caz, a Manualului operațional al UIP (document cadru) pentru a alinia tematicile de instruire cu punctele cuprinse în Manual2; 
 • Pregătirea conceptelor, agendelor instruirilor, materialelor tematice de suport și consultarea acestora cu Solidarity Fund PL în Moldova și MIDR; 
 • Organizarea și desfășurarea a cel puțin 2 sesiuni de instruire, cu participarea reprezentanților UIP din cele 6 orașe, reprezentații a 4 Agenții de Dezvoltare Regională și ai MIDR; 
 • Propunerea mecanismelor practice de dezvoltare a capacităților partenerilor la nivel regional și local, conform principiilor și fazelor de implementare a Programului Național; 
 • Comunicarea regulată și raportarea către Solidarity Fund PL în Moldova privind progresul realizării sarcinilor; 
 • Estimarea și anunțarea către Solidarity Fund PL în Moldova a posibilelor riscuri în procesul de realizare a sarcinilor asumate; 
 • Elaborarea Raportului final de evaluare a capacităților partenerilor la nivel regional și local și formularea recomandărilor pentru perioada următoare. 
 1. Livrabile: 

Nr 

Livrabil 

Termen de realizare 

1. 

Plan de acțiuni privind realizarea sarcinii, inclusiv metodologia de lucru și instrumentele planificate pentru realizarea angajamentelor 

10 zile lucrătoare de la semnarea contractului de prestări servicii 

2. 

2 module (curriculum / documente scrise) de dezvoltare a capacităților la nivel regional și local elaborat și consultat cu Solidarity Fund PL în Moldova, validat de MIDR și ADR 

15 zile lucrătoare de la acceptarea livrabilului nr. 1 de către Solidarity Fund PL și MIDR 

3.  

Elaborarea materialelor tematice de suport conform modulelor descrise și consultarea acestora cu Solidarity Fund PL în Moldova, validate de MIDR 

10 zile lucrătoare de la acceptarea livrabilului nr. 2 de către Solidarity Fund PL și MIDR 

4. 

Organizarea a cel puțin 2 sesiuni de instruire pentru partenerii de nivel regional și local în baza principiilor și fazelor Programului Național  

10 zile lucrătoare de la acceptarea livrabilului nr. 3 de către Solidarity Fund PL și MIDR 

5. 

Raport final de evaluare a capacităților partenerilor la nivel regional și local și formularea recomandărilor pentru perioada următoare 

10 zile lucrătoare de la acceptarea livrabilului nr. 4 de către Solidarity Fund PL și MIDR 

 1. Termeni și organizarea procesului de lucru: 
 • Termenul de realizare a sarcinii este perioada ianuarie - aprilie 2022; 
 • Toate materialele elaborate în contextul contractului de prestări servicii vor fi livrate în format electronic (Power Point și / sau PDF); 
 • Numărul total al participanților la instruiri este de aprox. 20 persoane; 
 • Formatul instruirilor (offline sau online) va fi stabilit la etapa planificării evenimentelor, în funcție de situația pandemică din țară; 
 • Toată comunicarea privind realizarea contractului de prestări servicii, precum și toată documentația în acest context trebuie să fie în limba română; 
 • Comunicarea furnizorului de servicii cu partenerii naționali, regionali și locali va avea loc prin intermediul Solidarity Fund PL în Moldova; 
 • Plata va fi realizată în tranșe, la livrarea și acceptarea livrabilelor de către Solidarity Fund PL în Moldova. Graficul tranșelor va fi stabilit în procesul semnării contractului. 
 1. Competențe și calificări necesare:  
 • Echipă cu competențe și abilități de instruire în domeniile specificate la pct. 2 - minimum câte 1 specialist pe fiecare subiect, care dețin studii de masterat (sau echivalent) în domeniul Administrației Publice, Drept, Managementul Proiectelor, Politici Publice sau alte sfere conexe; 
 • Min. 20% din echipă sunt specialiști din Republica Moldova (cu un nivel înalt de cunoaștere a sferei de dezvoltare regională și dezvoltare urbană din țară, precum și specificul legislației, procedurilor etc.); 
 • Cel puțin 2 experiențe dovedită de organizare și livrare a instruirilor pe tematici similare în ultimii 5 ani; 
 • Experiență dovedită de lucru cu autoritățile publice locale, structuri regionale și, opțional, cu instituții centrale; 
 • Cunoștințe despre politicile naționale din domeniul dezvoltării regionale/ urbane; 
 • Comunicare publică; 
 • Competențe dovedite privind elaborarea suporturilor de curs; 
 • Buna cunoaștere (vorbire și scriere) a limbilor română, rusă și engleză.  
 1. Dosarul de aplicare va conține:  

În cazul companiilor (persoanelor juridice): 

În cazul grupurilor de experți: 

 1. Copia Certificatului de înregistrare  
 1. Certificat privind lipsa datoriilor (eliberat de Inspecția Fiscală a Republicii Moldova) sau copia după ultimul financiar raport 
 1. CV-ul organizației, cu accent pe specificul sarcinii descrise, inclusiv structura echipei (dintre care min. 20% din echipă sunt specialiști din Republica Moldova) care urmează a fi responsabilă de aceste sarcini și rolul fiecărui expert (cu indicarea coordonatorului - persoana de legătură) 
 1. Metodologia propusă pentru a fi aplicată în scopul realizării sarcinilor, inclusiv un plan de acțiuni 
 1. Oferta financiară semnată (inclusiv pentru opțiunea instruirilor offline), sub formă de tabel, cu lista experților și efortul exprimat în numărul de zile pentru toată perioada contractului; suma totală în MDL sau EURO; cu TVA după caz; datele bancare. 
 1. Referințe (vă rugăm să indicați contactele a min. 2 beneficiari ai unor servicii similare din ultimii 3 ani) 
 1. Acordul dintre membrii grupului privind angajamentul realizării sarcinii descrise (cu indicarea coordonatului - persoana de legătură, rolurile fiecărui membru)  
 1. CV-urile actualizate ale specialiștilor ce urmează a fi implicați în realizarea sarcinilor (dintre care min. 20% din echipă sunt specialiști din Republica Moldova) 
 1. Metodologia propusă pentru a fi aplicată în scopul realizării sarcinilor, inclusiv un plan de acțiuni 
 1. Oferta financiară semnată (inclusiv pentru opțiunea instruirilor offline), sub formă de tabel, cu lista experților și efortul exprimat în numărul de zile pentru toată perioada contractului; suma totală în MDL sau EURO; datele bancare și metoda de plată. 
 1. Referințe privind min. 2 specialiști din echipa de experți (vă rugăm să indicați contactele a min. 2 beneficiari ai unor servicii similare din ultimii 3 ani) 
 1. Procedura de aplicare:  

Dosarele vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mail  hr@solidarityfund.md cu mențiunea subiectului mesajului: Dezvoltarea capacităților UIP 

Vă rugăm să specificați formatul de aplicare în conținutul mesajului (email): companie sau grup de experți. 

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 ianuarie 2022, ora 10:00 (Chișinău).  


 1. Procedura de selecție și evaluare: 

Dosarele depuse vor fi evaluate în cadrul unui proces de evaluare în două etape: 

Etapa 1: Evaluarea formală 

La această etapă, va fi realizată verificarea cerințelor formale, care include examinarea corespunderii dosarului cu Termenii de Referință, precum și verificarea tuturor componentelor dosarului conform pct. 8. Evaluarea formală este realizată de un reprezentant al Unității Dezvoltare Urbană. 

Etapa 2: Evaluarea de conținut a dosarului 

O echipă de minimum 3 evaluatori va efectua evaluarea componentelor dosarului în raport cu criteriile incluse în formularul de evaluare. 

Criteriile pentru procesul de selecție sunt următoarele: 

 • Experiențărelevantă, inclusiv calificările și abilitățile profesionale minime enumerate la punctul 7 (cel mai mare scor posibil - 50); 
 • Abordare metodologică aplicabilă (cel mai mare scor posibil - 20);
 • Preț rezonabil (cel mai mare scor posibil - 30).

Evaluarea conform criteriului „preț" se va baza pe următoarea formulă: 

P = Pmin / Pof x 30 de puncte, unde: 

Pmin - cel mai mic preț propus 

Pof - preț prezentat în oferta examinată 

P - numărul de puncte acordate ofertei examinate conform criteriului de preț, rotunjit la numărul complet. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Solidarity Fund PL în Moldova exclusiv în scopul și procesul angajării, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.  

Arrow Prev

             

            

Arrow Next