Prima   -  Noutăți - ADR Centru anunță concurs repetat de angajare pentru funcția de Specialist în achiziții publice (1 unitate / perioadă determinată)

ADR Centru anunță concurs repetat de angajare pentru funcția de Specialist în achiziții publice (1 unitate / perioadă determinată)

   
01.12.2020   1198 Accesări  

Funcție vacantă: Specialist în achiziții publice (1 unitate / perioadă determinată)

Scopul general al funcției:

 • Asigurarea și organizarea licitaţiilor, conform Legii privind achiziţiile publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori.
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice ale ADR Centru, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi să monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţă exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice.

Specialistul în achiziții publice va fi angajat în cadrul Secției MIP prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).

 Condiții de participare:

 • Cetățean al Republicii Moldova;
 • Dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
 • Angajarea în funcţie în bază de concurs.
 • Cunoaşterea computerului la un nivel avansat;
 • Experiența în utilizarea pachetelor de calculatoare și de software pentru birou (MS Word, Excel etc.) și cunoașterea avansată a pachetelor de calcul tabelar și de baze de date, este preferată experiența în gestionarea sistemelor de management web.
 • Cunoaşterea excelentă a limbii române,cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj;
 • Abilități excelente de planificare și organizare

Competenţe şi calificări: 

 • Studii superioare în economie / drept / adminsitrație publică;
 • Experienţă în domeniul achizițiilor public ear constitui un avantaj;
 • Capacităţi de analiză și responsabilitate;
 • Abilitatea de organizare și monitorizare a procedurilor de licitaţie, conform Legii privind achiziţiilor publice şi procedurilor speciale, solicitate de alți finanțatori;
 • Să fie responsabil pentru operaţiile generale de achiziţii publice, în conformitate cu Legea achiziţiilor publice din Republica Moldova și procedurilor internaționale (PRAG);
 • Să organizeze şi să monitorizeze activităţile achiziţiilor publice în implementarea proiectelor legate de achiziţiile serviciilor, bunurilor şi lucrărilor;
 • Să menţină evidenţa exactă cu privire la activităţile achiziţiilor publice de proiect şi să asigure conformitatea cu legislaţia Republicii Moldova și practicilor internaționale privind achiziţiile publice;
 • Să coordoneze activităţile achiziţiilor publice cu alte subdiviziuni direcţii conexe.

Sarcini și responsabilități:

 • Pregătirea estimărilor costurilor pentru toate activitățile planificate, asigurând ca acestea să nu depășească bugetul aprobat;
 • Asistarea grupurilor de lucru în schiţarea şi pregătirea planului de achiziţii şi utilizarea metodelor adecvate pentru fiecare achiziţie;
 • Asistarea grupurilor de lucru în elaborarea specificaţiilor tehnice ale mărfurilor, estimărilor pentru lucrări, termenilor de referinţă pentru servicii şi listei de furnizori / executori / consultanţi calificaţi;
 • Expedierea cererilor de oferte, receptarea şi înregistrarea ofertelor;
 • Pregătirea procedurilor de evaluare a ofertelor;
 • Elaborarea rapoartelor/dărilor de seamă cu privire la procedura de achiziţie care va fi prezentată spre examinare inclusiv la AAP sau finanțatori;
 • Prezentarea informaţiei cu privire la câştigarea contractelor;
 • Verificarea documentelor referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate, lucrările efectuate de executori sau rapoartele întocmite de consultanţi;
 • Pregătirea fişierelor pentru toate documentele de proiect şi prezentarea fişierelor la AAP, MADRM şi auditorilor la cerere;
 • Coaserea, ştampilarea şi numerotarea dosarului achiziţiei publice după semnarea contractului;
 • Este responsabil de achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor ce sunt sub incidența Legii 131/03.07.2015, prin sistemul de achiziție electronică, efectuând efectiv procedura de achiziție, respectând întocmai prevederile legislației în vigoare;
 • Desfășurarea procedurilor de achiziționare a serviciilor pentru elaborarea parametrilor tehnici și caietelor de sarcini. Conlucrarea cu secțiile ADR pentru inițierea elaborării caietelor de sarcini în cadrul agenției sau de către experți contractați;
 • Respectarea pragurilor de publicare, termenilor de pregătire și de prezentare a documentelor, de informare a părților implicate, de îndeplinire a altor acțiuni în conformitate cu legea;
 • Este responsabil în cadrul proceselor de contestare a procedurilor de achiziție: de pregătirea răspunsurilor, de prezentarea informațiilor și dosarelor Agenției Achiziții Publice și alte operațiuni în conformitate cu legea;
 • Desfășurarea procedurilor de includere a operatorilor economici de rea-credință în lista de interdicție;
 • Îndeplinirea altor sarcini şi responsabilităţi delegate de directorul ADR și/sau șeful secției finanțe și achizitii publice.

Program de lucru: deplin (8 ore/zi)

Lista de referință pentru interviul de angajare: 

 • Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privind măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;
 • Regulamentul GIZ Moldova în domeniul achizițiilor publice (http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=592&id=3651&)
 •  GHIDUL ofertantului (versiune nouă), în conformitate cu Regulamentul GIZ Moldova în domeniul Achizițiilor Publice (http://adrcentru.md/lib.php?l=ro&idc=592&t  )
 • Acte legislative și normative.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:

 • CV-ul (în formă tipică, cuprinzînd experiența relevantă pentru postul respectiv);
 • Copia buletinului de identitate;
 • Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;
 • Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.

Date de contact:

 • Tel./fax: (268)  2 26 92
 • E-mail:  adrcentru@adrcentru.gov.md
 • Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IV
 • Persoană de contact: Neaga Natalia, Jurist (268) 2 64 10


 Data limită până când poate fi depus dosarul este 29 decembrie 2020.